AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke verplichting, opgelegd door de WKKGZ en WGBO.

Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer, dat ik:
• Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
• Er zorg voor draag, dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut, heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht [beroepsgeheim].
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, enkel wanneer jij hiermee schriftelijk akkoord bent gegaan.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en/of overleg.
• Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.